Jag blev lovad ett arbete i Sverige. Jag åkte dit men sedan blev allt fel. Jag jobbade i nio år utan att få betalt

— —

Några siffror

29
identifierade offer som kan ha exploaterats för tvångsarbete*
219
identifierade barn som kan ha exploaterats för tvångsarbete*
13
polisanmälningar om människohandel för tvångsarbete**

* 500-800 – Utsatta EU-medborgare i Sverige – Lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv, Rapport 2014:10, Länsstyrelsen Stockholm, 2014

** Människohandel för sexuella och andra ändamål, Lägesrapport 15, Rikspolisstyrelsen, 2014

Jag hade ingenstans att ta vägen. Jag kunde inte fly och visste inte var det fanns hjälp

— —

Vad är människohandel?

Vad är människohandel?

Människohandel innebär kortfattat att flera personer samarbetar för att rekrytera och sedan tvinga eller lura ett offer att resa från ett ställe till ett annat för att där bli utnyttjad för olika ändamål. Ett offer kan vara utsatt för människohandel genom att tvingas från ett land till ett annat, men också genom att transporteras inom samma land. Det som många offer utnyttjas för är exploatering för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst och tvångsarbete. Gemensamt för alla typer av utnyttjanden är att någon vill utnyttja offer för att få ekonomisk vinning.

Handel med människor för olika ändamål är ett stort internationellt problem som drabbar många män, kvinnor och barn. Människohandel är ofta en kränkning av flera grundläggande mänskliga rättigheter, t.ex. rätten att inte hållas i slaveri och rätten till frihet samt mänsklig värdighet.

Källa: “Människohandel och prostitution – Ur ett svenskt perspektiv”, Emma Stenberg Ribeiro, UNIFEM Sverige, Länsstyrelsen i Stockholms län, Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT), 2010.

Vad innefattar människohandelsbrottet?
Enligt svensk lag är människohandel ett brott mot någon persons frihet och frid. Brottet regleras i brottsbalken (4 kap. 1 § a). I lagen sägs det att det är förbjudet att genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med annat sådant otillbörligt medel rekrytera, transportera, överföra, inhysa eller ta emot en person i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte. Om någon döms för människohandel kan denne straffas med fängelse i lägst två och högst tio år.

Människohandelsbrottet omfattar tre huvudelement. Nedan följer en förklaring av dessa.

1. Handelsåtgärder

Med detta menas rekrytering och transport av människor både inom ett land som från ett land till ett annat. Hit räknas också förfaranden som att ta emot eller att inhysa offren. Dessutom ingår överförandet av offren mellan rekryterare och mottagare. Hit räknas också överföringar i destinationslandet.

2. Otillbörliga medel

Till detta räknas de medel som en gärningsperson behöver ta till för att få offren att underkasta eller foga sig till gärningspersonens vilja. För att handeln ska lyckas behöver gärningspersonen tvinga offret eller i vart fall se till att deras valmöjligheter begränsas. Det här kan gå till på flera olika sätt. Exempelvis kan offren föras bort mot deras vilja eller vilseledas om förutsättningarna i det land de ska resa till, t.ex. att lura offren att tro att de kommer att få ett jobb i det nya landet under goda förhållanden. Gemensamt för de olika situationerna är att offrets utsatta situation utnyttjas i något eller flera av handelns led. Om handlaren försätter offret eller offret redan befinner sig i en sårbar situation, innebär det att denne inte har något val än att underkasta sig utnyttjandet.

3. Syftet med handeln

Människohandel innefattar alltid ett elelement av utnyttjande av offret, t.ex. att offret utnyttjas för sexuella ändamål eller tvångsarbete och ibland också i en kombination av olika slags utnyttjanden. Utnyttjandet sker oftast för att gärningspersonen ska få en ekonomisk vinning av t.ex. någon annans tvångsarbete eller prostitution.

Människohandel av barn

Då offret för människohandel är ett barn krävs inte att gärningspersonen har genomfört handeln med något otillbörligt medel. Med det menas att gärningspersonen kan dömas för brottet trots att olaga tvång, vilseledande m.m. inte har använts. Det krävs dock att gärningspersonen påverkat offret i någon mån så att denne har underkastat sig gärningspersonens vilja.

Internationella instrument på området

Den svenska lagstiftningen bygger på flera internationella instrument på området. Exempel på sådana är:

• Tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, till Förenta nationernas konvention den 15 november 2000 mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (det så kallade Palermoprotokollet).
• Europeiska unionens råds rambeslut (2002/629/RIF) om bekämpande av människohandel.
• FN:s konvention mot gränsskridande organiserade brottslighet med dess tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn,
• Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF
• Europarådets konvention om bekämpande av människohandel (Warszawa den 16 maj 2005).

Myter och fakta
Människohandel är ett komplext problem som över tid har ändrat karaktär utifrån nya förutsättningar i samhället och ny efterfrågan på exploaterade människor. Hur lagstiftningen ser ut i olika länder påverkar också förståelsen av problemet. Därför är det vanligt att synen på människohandel omgärdas av myter och missuppfattningar som i sin tur kan leda till svårigheter att känna igen möjliga människohandelssituationer. Att slå hål på myter och klargöra missförstånd som rör människohandel är viktigt för att kunna öka kunskapen om offrens utsatthet samt att verka förebyggande.

1. Endast kvinnor är offer för människohandel.

Falskt. En felaktig uppfattning är att det endast är kvinnor som är utsatta för människohandel, främst vad gäller utsatthet för sexuella ändamål. Offren kan vara både män och kvinnor samt i många fall även barn. Offren utsätts däremot för olika typer av människohandel och i en del fall kan ett offer utsättas för flera olika former av exploatering.

2. Människohandel drabbar bara fattiga invandrare med låg utbildningsnivå.

Falskt. Statistik på global nivå visar att människohandel kan drabba även offer med hög utbildningsnivå och även dem som bor i i-länder. Det beror på att den globala rörligheten av kvalificerad arbetskraft mellan länder har ökat. Särskilt unga som är på jakt efter bättre levnadsförhållanden och arbete kan riskera att utsättas för människohandel.

3. Människohandlare kan verka genom bemanningsföretag för att locka människor i nöd som söker arbete.

Sant. Det förekommer att människohandlare använder sig av falska bemanningsföretag eller upprättar falska annonser i syfte att locka offer som på så vis exploateras och vilseleds om vilket arbete de kommer att utföra i destinationslandet.

4. Rekryteringen innefattar alltid fysiskt våld eller kidnappning.

Falskt. Rekryteringen behöver inte nödvändigtvis innebära att offret förts bort med våld, utsatts eller hotats med våld. Många offer använder egna besparingar för att ta sig till den plats där de ska utföra arbetet. De blir dock lurade om under vilka förutsättningar de ska arbeta och vilseledandet kan vara straffbart enligt lagstiftningen om människohandel.

5. Offer för människohandel ses ibland som illegala immigranter.

Sant. Det händer att allmänheten ser offer för människohandel som illegala immigranter. Offer för människohandel har dock genom tvång eller vilseledande utsatts för allvarliga former av exploatering och deras situation kan därför inte jämställas med individer som av fri vilja väljer att legalt eller illegalt ta sig in i ett land.

6. Alla offer för människohandel är utlänningar som befinner sig i ett land illegalt.

Falskt. För att det ska vara frågan om människohandel krävs inte att offret ska ha tagit sig in i ett land illegalt. Det är vanligt att förövare ordnar med alla nödvändiga tillstånd för att undvika misstankar. Offren känner sig då säkra och upptäcker inte förrän de anländer att de blivit lurade och att de kommer att exploateras av förövarna.

7. Människohandel är ett av de mest lönsamma brotten i Europa.

Sant. Beräkningar visar att det just nu bara är narkotika- och vapenhandel som är mer inkomstbringande än människohandel.

8. Människohandel genererar inkomster till förövarna genom exploatering av offren.

Sant. Offer för människohandel kan utsättas för olika former av exploatering som genererar inkomster till förövarna. Det kan ske genom att förövarna tar hand om offrens pengar (t.ex. vid prostitution) eller att offren inte får någon lön vid exempelvis tvångsarbete.

Situationer av utsatthet som kan leda till människohandel
Varför människohandel existerar som företeelse beror på att det finns en efterfrågan på en viss tjänst eller vara och ett utbud för att motsvara denna efterfrågan. Ofta finns det flera riskfaktorer som kan orsaka att individer blir utsatta för människohandel. En vanlig faktor som förekommer i människohandelsfall i hela världen är fattigdom. Det är vanligt att andra riskfaktorer i kombination med fattigdom som orsakar utsatthet för människohandel.

Följande uppräkning, som inte är uttömmande, visar andra riskfaktorer som kan leda till utsatthet för människohandel:

• separation från sin familj (t.ex. barn som separerats från sin familj på grund av krig eller naturkatastrofer),
• offer för våld i nära relation (barn eller vuxna som inte har ekonomiska eller känslomässiga möjligheter att lämna hemmet och förövaren),
• individer som invandrar illegalt,
• hemlöshet,
• prostitution,
• individer eller grupper av individer som är utsatta för etnisk diskriminering,
• könsdiskriminering,
• social utsatthet,
• ensamkommande flyktingbarn,
• barn som arbetar,
• barn som fötts utan samhällets vetskap,
• drog- och alkoholmissbruk,
• delaktighet i brottslig verksamhet,
• arbetslöshet,
• brist på inspektioner på arbetsplatser och svårigheter att ta del av sina rättigheter som arbetstagare och
• brist i samhällets kunskap om människohandel.

Människohandel som syftar till tvångsarbete

Människohandel som syftar till tvångsarbete

För att förstå mekanismerna bakom människohandel som syftar till att utnyttja människor i tvångsarbete, är det viktigt att ha kunskap om hur de förhåller sig till andra kränkningar av arbetstagares rättigheter.

Exploatering av arbetstagare utgör brott mot dennes rättigheter och kan innefatta olika typer av brott gentemot arbetstagaren. En del kränkningar utgör inte människohandel men kan vara kriminaliserat enligt annan lagstiftning. Sådana kränkningar är också ofta ett led i människohandelsbrottet.

Det finns arbetsgivare som kränker arbetstagares arbetsvillkor, t.ex. vad gäller rätten till föräldraledighet och tillgången till skyddsutrustning. De här kränkningarna är inte tillåten enligt arbetslagstiftningen men behöver i sig inte innebära att det är frågan om ett människohandelsbrott.

I mer allvarliga fall finns arbetsgivare som kränker arbetstagare genom hot, tvång, misshandel och förvägrar arbetstagare möjligheter att använda toalett och dusch. Inte heller dessa kränkningar behöver utgöra människohandel men kan vara brottsligt enligt annan lagstiftning.

I de mer grova fallen som kan utgöra människohandel, inryms situationer där de utsatta rekryterats för att utföra ett visst arbete men som sedan mot sin vilja tvingas att arbeta utan att få ersättning. Många gånger utsätts offren även för hot, misshandel och sexuella övergrepp samt förbjuds att ta kontakt med utomstående. Det förekommer också att offren inte får mat och förvägras tillgång till hälso- och sjukvård. Många offer köps och säljs också vidare av förövarna.

Ovanstående är alla exempel på kränkningar av arbetstagares rättigheter och som kan tyda på att individer är utsatta för människohandel.

För att förhindra människohandel som syftar till att utnyttja människor i tvångsarbete, är det viktigt att se till att arbetstagare känner till sina rättigheter samt att de vet var de ska vända sig för att få hjälp om deras rättigheter inte respekteras.

Exploatering av arbetstagare

Enligt den Internationella arbetsorganisationen (ILO) definieras tvångsarbete som “arbete eller tjänstgöring som avfordras en person under hot om straff och till vars utförande denna person inte inbjudit sig av fri vilja” (artikel 2 i ILO:s konvention nr 29). Tvångsarbete är en form av arbetsexploatering. Arbetsexploatering kan också innefatta andra typer av kränkningar av arbetstagares rättigheter och ofta inbegripa tvång, hot och psykiskt, fysiskt och sexuellt våld (se mer om detta under avsnittet “Människohandel som syftar till tvångsarbete och andra kränkningar av arbetstagares rättigheter”).

För att underlätta upptäckandet av situationer där offer kan vara utsatta för tvångsarbete har ILO tagit fram sex indikatorer eller omständigheter som kan vara tecken på exploatering:

• Ett pågående hot mot arbetstagares hälsa, som fysiskt och sexuellt våld.

• En begränsning av arbetstagares möjligheter att röra sig fritt samt att de bara får vistas på arbetsplatsen eller i ett avgränsat område.

• “Skuldslaveri”, dvs. när en arbetstagare arbetar för att betala av en skuld. I många fall tillhandahåller arbetsgivaren kost och logi och arbetstagaren måste betala för det. Arbetstagaren får då inte ut någon lön och det är vanligt att kostnaden för kost och logi är så höga att arbetstagaren inte kan betala tillbaka sin skuld.

• Innehållande av lön eller en kraftig minskning av den överenskomna lönen.

• Beslagtagande av pass och andra identitetshandlingar så att arbetstagaren inte kan lämna landet eller styrka sin identitet.

• Hot från arbetsgivare om att ange arbetstagaren till myndigheterna när arbetstagaren befinner sig olagligt i ett land.

En eller flera av dessa omständigheter utgör en stark indikation om förekomsten av arbetsexploatering och bör rapporteras till Polisen. Det kan tilläggas att även om arbetsexploatering föreligger så behöver det i sig inte innebära att arbetstagaren utsatts för människohandel. Det är dock en kränkning av individens rättigheter och kan vara brottsligt enligt annan lagstiftning.

Arbetstagares rättigheter

För att förebygga människohandel som syftar till tvångsarbete är det viktigt för alla arbetstagare att känna till sina rättigheter. Alla arbetstagare som kommer för att arbeta i Sverige är skyddade av landets lagar och de rättigheter som finns i centrala eller lokala överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter.

Anställningsformer

En anställning i Sverige kan vara tills vidare eller under en viss tid. Visstidsanställningar kan variera i tid och arbetstagares rätt att få arbeta vidare efter att anställningen tagit slut är begränsade. När en anställning är tills vidare måste vissa förutsättningar vara uppfyllda för att en arbetsgivare ska ha rätt att säga upp arbetstagaren från arbetet.

Löner

Till skillnad mot många andra länder har Sverige ingen lagstiftning som reglerar minimilöner, utan de bestäms genom kollektivavtal som träffats mellan arbetsgivare och fackförbund. Enligt EU-bestämmelser har en arbetstagare rätt att få ett skriftligt anställningsavtal inom 30 dagar.

Arbetsmiljö

Enligt svensk arbetsmiljölagstiftning har arbetstagare rätt till en bra och tidsenlig arbetsmiljö. Arbetsförhållanden ska anpassas till arbetstagaren både psykiskt och fysiskt. Dessutom ska arbetet anpassas så att arbetstagaren inte riskerar sin hälsa och så att olyckor undviks. Vidare ska det finnas personalutrymmen som toalett, dusch, plats av vila samt första hjälpen vid olycksfall.

Det är arbetsgivaren som har skyldighet att se till att arbetstagare inte utsätts för ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljöverket inspekterar arbetsplatser i syfte att lyfta fram de brister som finns. Oftast är inspektionerna anmälda i förväg men de kan också ske oanmält. Efter inspektionen meddelar inspektören vilka brister som måste åtgärdas. Om arbetsgivaren inte åtgärdar bristerna kan Arbetsmiljöverket förbjuda en verksamhet att fortsätta. Det kan vara brottsligt för en arbetsgivare att strunta i ett sådant förbud.

Arbetstider

Enligt arbetstidslagen är ordinarie arbetstid högst 40 timmar i veckan under fyra veckor. Lagen tillåter en jourtid om högst 48 timmar under fyra veckor. Med jourtid menas att arbetstagaren måste finnas på arbetsplatsen och vara beredd att arbeta. En arbetsgivare kan också besluta om övertidsarbete som även den får uppgå till maximalt 48 timmar under fyra veckor. Dessutom måste arbetstagare få vila under minst elva timmar i följd varje dygn.

Vissa av arbetstidslagens bestämmelser kan avtalas bort av arbetsgivare och fackliga organisationer. Överenskommelserna får dock inte vara sämre än EU:s regler om arbetstid.

Diskriminering

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det är inte tillåtet för en arbetsgivare att diskriminera någon vid anställning, lönesättning eller befordran. Den statliga myndigheten Diskrimineringsombudsmannen bevakar att lagen följs och ska även hjälpa diskriminerade, till exempel genom att driva mål i Arbetsdomstolen.

Rättigheter vid sjukdom

Arbetstagare i Sverige har rätt till ekonomisk ersättning vid sjukdom. Om en arbetstagare blir sjuk och inte kan arbeta, får denne ingen lön eller ersättning vid den första sjukdomsdagen. Under de kommande två veckorna får arbetstagaren ersättning från arbetsgivaren och därefter från den statliga myndigheten Försäkringskassan. I huvudsak motsvarar ersättningen vid sjukdom 80 % av lönen (upp till ett särskilt maxbelopp).

Läkarbesök kostar bara en mindre avgift. Tandvård är oftast gratis tills patienten är 20 år och därefter får denne betala hela kostnaden för besöket.

Utstationerade arbetstagare

Om en arbetstagare är utstationerad gäller andra regler enligt särskild lagstiftning. Den innehåller rättigheter kring t.ex. arbetsmiljö, minimilöner, semesterersättning, arbetstider och skydd mot diskriminering. En utstationerad arbetstagare är en person som har sänts av en arbetsgivare i ett annat land för att arbeta under en begränsad tid. Lagstiftningen bygger på ett EU-direktiv men gäller för alla som är utstationerade, inklusive de som kommer från länder utanför EU. Däremot kan reglerna om uppehållstillstånd och arbetstillstånd se olika ut mellan arbetstagare från olika länder.

Mer information om arbetstagares rättigheter finns hos Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och hos fackförbunden, t.ex. Landsorganisationen i Sverige, LO

Källor: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och Landorganisationen i Sverige (LO)

Tips på hur arbete kan sökas på ett säkert sätt

För att undvika att utsättas för arbetsexploatering är det viktigt att känna till sina rättigheter.

Om du söker arbete i Sverige eller utomlands kan följande myndigheter och organisationer hjälpa till:

Den svenska myndigheten Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Arbetsförmedlingen ingår i det europeiska nätverket European Employment Services, Eures, som syftar till att underlätta för arbetskraft att fritt kunna röra sig mellan EU/EES:s länder samt Schweiz. Eures-portalen innehåller jobbannonser och information till arbetstagare om vad som är viktigt att tänka på när arbete söks i andra länder.

Ambassader kan vara dig behjälpliga om du vill söka arbete utanför EU. Kontakta den ambassad som hör till det land där du vill arbeta, för information om lediga arbeten. Här finns kontaktuppgifter för de ambassader som finns i Sverige.

Migrationsverket beslutar om arbetstillstånd för medborgare i ett land utanför EU som vill arbeta i Sverige. På Migrationsverkets webbplats finns också nyttig information för de som vill arbeta i Sverige.

Om du söker ett arbete som förmedlas av ett bemanningsföretag, var noggrann med att kolla upp företaget innan du tackar ja till en tjänst. Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig med information om aktörerna i branschen.

Innan du accepterar ett jobberbjudande är följande viktigt att tänka på:

• Om du har fått ett jobberbjudande via en annan aktör än Arbetsförmedlingen eller Eures, kolla upp företaget så att arbetsgivaren verkar vara pålitlig.

• Om du har fått jobberbjudande via ett bemanningsföretag så ta kontakt med Arbetsförmedlingen för att höra efter om företaget är seriöst.

• När du svarar på en jobbannons: skicka inte kopior på dina identitets- och resehandlingar eller konto- och kontokortsnummer. Risken finns att denna information kommer att missbrukas.

• Se till att arbetsgivaren lämnar detaljerad information om det arbete du ska genomföra (t.ex. arbetsuppgifter, arbetstider och raster, var arbetet ska utföras, lön, semester m.m.). Arbetstagare har rätt att få denna information och du ska vara på din vakt om arbetsgivaren vägrar att lämna sådan information.

• Om din anställningsintervju anordnas utanför arbetsplatsen, försök att ta reda på varför och be även att få möjlighet att se arbetsplatsen innan du tackar ja till ett jobberbjudande.

• För det fall arbetsgivaren åtagit sig att betala för dina resor samt arbetstillstånd, ta reda på om det är vanligt gentemot andra arbetstagare. Betalar arbetsgivaren dessa kostnader i enlighet med en företagspolicy? Har arbetsgivaren villkorat betalningen och kommer du att behöva betala tillbaka den? I sådana fall finns det en risk att arbetsgivaren kan utnyttja dig, t.ex. genom att ta ut avgifter för kost och boende som överstiger lönen. På så vis ökar skulden allteftersom och du kan få svårt att lämna anställningen innan skulden är betald.

Vad kännetecknar människohandel som syftar till tvångsarbete?

Den Internationella arbetsorganisationen (ILO) har tagit fram sex indikatorer eller omständigheter som kan känneteckna människohandel som syftar till tvångsarbete. Här nedan följer en närmare förklaring av varje omständighet:

1. Fysiskt och sexuellt våld:

• Arbetstagaren visar tecken på fysisk misshandel som t.ex. blåmärken.

• Arbetstagaren visar tecken på oro eller rädsla.

• Andra omständigheter som tyder på att arbetstagaren är rädd eller varit utsatt för våld.

• Arbetsgivaren eller arbetsplatsledare uppvisar ett våldsamt beteende.

2. Begränsning av den fria rörligheten:

• Arbetstagaren får bara vistas på arbetsplatsen.

• Arbetstagaren tvingas sova på arbetsplatsen.

• Det finns tydliga tecken som tyder på att arbetstagaren inte är fri att lämna arbetsplatsen, t.ex. genom att den omgärdas av taggtråd, att platsen bevakas av vakter eller någon annan omständighet begränsar arbetstagarens rörlighet.

3. Hot

• Arbetstagaren uppträder förvirrat och visar tecken på “hjärntvätt” av arbetsgivaren.

• Arbetstagaren berättar om hot från arbetsgivaren, antingen riktat mot dem själva eller mot arbetskamrater eller familjemedlemmar.

• Arbetstagaren uppvisar ett oroligt beteende.

• Arbetstagaren tvingas att utföra obetalt övertidsarbete.

• Arbetstagare som befinner sig illegalt i ett land hotas med anmälan till myndigheter.

4. Skuldsättning och andra former av förtyck:

• Arbetstagaren måste betala arbetsgivarens eventuella kostnader för rekrytering eller transport. Kostnaderna dras från arbetstagarens lön.

• Arbetstagaren tvingas att betala (eller genom att lönen nedsätts) orimliga ersättningar för kost, boende och arbetsutrustning.

• Arbetstagaren har betalat ett förskott som betalning för någon av arbetsgivarens uppkomna kostnader som medfört att arbetstagaren inte kan lämna arbetet.

• Arbetstagaren arbetar hos en arbetsgivare som tidigare har fått klagomål relaterade till arbetsexploatering.

5. Kvarhållna löner eller utebliven betalning av löner:

• Arbetstagaren har inget anställningsavtal.

• Arbetsgivaren har gjort otillåtna avdrag från lönen.

• Den utbetalda lönen är inte i paritet med löner för likvärdigt arbete på arbetsmarknaden i övrigt.

• Arbetstagaren har blivit vilseledd beträffande vilken lön det nedlagda arbetet skulle motsvara.

• Lönen betalas ut oregelbundet.

• Arbetstagaren får ersättning i natura.

6. Beslagtagande av identitetshandlingar:

• Arbetsgivaren har beslagtagit arbetstagarens identitetshandlingar utan en rimlig förklaring.

• Arbetstagaren har inte fri tillgång till sina identitetshandlingar.

Om en eller flera av dessa omständigheter upptäcks bör det rapporteras till Polisen.

 

Andra former av människohandel

Andra former av människohandel
Det finns flera olika former av människohandel. Syftet med handeln är i många fall att skapa ekonomisk vinning för förövaren. Det sker genom att ett offer arbetar utan att få lön eller att offret tar emot pengar som förmedlas vidare till förövaren (som t.ex. i fall av prostitution).

Enligt svensk lagstiftning om människohandel är följande former av exploatering brottsliga:

1. För sexuella ändamål. I första hand avses att offret ska användas i prostitution. Det kan också vara fråga om andra situationer, t.ex. att offret utnyttjas för att medverka vid framställning av pornografiska alster.

2. Avlägsnande av organ. Människohandel kan även utgöra exploatering av offer för människohandel för organtransplantationer.

3. Krigstjänst. Tvång att utföra krigstjänst.

4. Annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatta. Uppräknandet av olika typer av exploatering i lagen är inte uttömmande utan innefattar olika typer av utnyttjanden som kan vara brottsliga. Ett sådant exempel är t.ex. tvång att delta i brottslig verksamhet.

Gemensamt för alla typer av exploatering och utnyttjanden är att offren ska ha försatts i ett tvångstillstånd som innebär att de helt eller delvis förlorat sin handlingsförmåga.

Projektet Briseis

Projektet Briseis

Briseis är ett europeiskt projekt som utvecklats och leds av APAV (Portuguese Association for Victim Support) och är delfinansierat av Europakommissionen.

Internationella partner i projektet är Brottsoffermyndigheten, Soros Foundation (Rumänien), The Tavistock Institute of Human Relations (Storbritannien) och La Strada International (Nederländerna).

Det huvudsakliga syftet med projektet är att öka medvetenheten hos arbetsgivare och allmänheten om människohandel som syftar till tvångsarbete.

Inom ramen för projektet planeras olika aktiviteter såsom att ta fram en informationskampanj och utarbeta ett utbildningsprogram gentemot yrkesverksamma som kan komma i kontakt med offer för människohandel som syftar till tvångsarbete (t.ex. polis, inspektörer av arbetsplatser och företrädare för fackliga organisationer). Dessutom ska möten med yrkesverksamma inom riskfyllda branscher anordnas för att medvetandegöra dem om problemet med människohandel. Avslutningsvis ska också en handbok om människohandel tas fram och erbjudas de yrkesgrupper som kan komma i kontakt med offer för människohandel.

Den här webbplatsen syftar till att ge kunskap om människohandel så att professionella, allmänheten och andra kan identifiera situationer som kan tyda på att offer är utsatta för människohandel samt hur detta brott kan förebyggas.

Innehållet i den här webbplats utformades av APAV inom ramen för Briseis projektet, som medfinansierats av Europeiska kommissionen genom programmet Prevention and Fight Against Crime – Directorate-General of Home Affairs. Det är APAV som står bakom innehållet och Europeiska kommissionen kan inte göras ansvarig för användning av informationen.

Back to Top